Guang ming 光明

Seulement le taiyin de main selon Suwen et Taisu Taiyang de pied selon Taisu et Wang Bing, taiyang de main selon Suwen zhuzheng fawei et Leijing Selon Wang Bing, il s’agit de Zhi zheng (7IG). Selon Leijing il s’agit du point jing (passage) du shaoyin de…